Stadtpolitik

Stadtspitze

Ältestenrat

Claus-Wer­ner Dap­per ­(Stadt­bür­ger­meis­ter)
Jut­ta Klee­berg ­(Ers­te Beig­ord­ne­te)
Ger­hard Krü­ger ­(Bei­geord­ne­ter)
Dr. Desi­ree Pal­mes ­(Bei­geord­ne­te)

Peter Sykes ­(Frak­ti­ons­spre­cher SPD)
Dani­el Butz ­(Frak­ti­ons­spre­cher CDU)
Bernd Klee­berg ­(Frak­ti­ons­spre­cher WGS)
Domi­nic Beck­haus ­(Lei­ter städ­ti­scher Bauhof)

Stadtrat

SPD (6 Sitze)

Peter Sykes ­ (Frak­ti­ons­spre­cher)
Ger­hard Keu­ser ­(stellv. Frak­ti­ons­spre­cher)
Peter Plew­ka
Ger­ti Keu­ser
Bir­git Breck­hei­mer
Ger­hard Krüger

CDU (8 Sitze)

Dani­el Butz (Frak­ti­ons­spre­cher)
Dirk Theiß (stellv. Frak­ti­ons­spre­cher)
Domi­nic Beck­haus
Ste­fan Link
Nils War­ne­mün­de
Jörg Braun
Anja Vogel
Dr. Desi­ree Palmes

WGS (6 Sitze)

Bernd Klee­berg ­(Frak­ti­ons­spre­cher)
Eva Wed­erz ­(stellv. Frak­ti­ons­spre­cher)
Oli­ver Adam
Mat­thi­as Jun­ker­mann
Gabrie­le Ficht­ner
Peter Reith

Nächste Termine

DatumAnlass
04.01.2021Erster Öffnungstag